Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Niejednokrotnie okazuje się, że upadłość konsumencka to jedyna szansa na drugie, lepsze życie, a także jedyne rozwiązanie dla osób poważnie zadłużonych. W praktyce, to rozwiązanie pomogło wielu osobom i nie należy się temu dziwić. Każda osoba, która jest zadłużona i otrzymuje codziennie wiele telefonów z banków, od komorników lub firm windykacyjnych, marzy o zaznaniu spokoju i znalezieniu wyjścia z sytuacji w jakiej aktualnie się znajduje. Długi to nie tylko problemy finansowe, a także osobiste. Przewlekły stres często bardzo negatywnie wpływa na zdrowie, odbiera chęci do życia, a także pogarsza relacje z najbliższymi. Upadłość konsumencka czasami wydaje się być jedynym ratunkiem, dzięki któremu część zobowiązań dłużnika zostaje umorzona. Jednak jest to dopiero ostatni etap postępowania upadłościowego. Wiele osób poważnie zadłużonych zadaje sobie pytanie co ma zrobić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką. Na samym początku niewypłacalny konsument powinien sprawdzić czy spełnia warunki do ogłoszenia upadłości, a dopiero później przygotować wniosek i złożyć go do sądu.

Kto kwalifikuje się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Podstawowym warunkiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność, co rozumiane jest jako brak środków do regularnego spłacania zadłużenia. Bardzo ważnym aspektem przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej jest fakt, że sytuacja w jakiej znajduje się konsument, nie wynika bezpośrednio z jego winy. Może to być spowodowane np. utratą pracy, poważną chorobą, kataklizmem lub działaniem osób trzecich. Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej uprawnione są tylko osoby fizyczne z miejscem zamieszkania lub pobytu w Polsce. Dodatkowo nie mogą one prowadzić działalności gospodarczej.

Co należy zrobić, aby odpowiednio przygotować się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Bardzo ważną informacją jest to, że upadłość konsumencka jest dostępna tylko dla osób, które działają jawnie. Oznacza to, że osoba, która chce ogłosić upadłość nie powinna zataić przed wierzycielami oraz sądem żadnych informacji na temat swoich dochodów, a także nie powinna celowo unikać spłaty zadłużenia. Dłużnik powienien być osobą wairygodną i rzetelną. Ważny jest, także fakt, że nie powienien on świadomie powiększać swojego zadłużenia poprzez zaciąganie kolejnych zobowiązań kredytowych oraz wyprzedawać swojego majątku. Osoba ubiegająca się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która jest aktualnie zatrudniona, nie powinna, też w momencie, w którym stara się o ogłoszenie upadłości, wypowiadać umowy o pracę.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - na co zwrócić szczególną uwagę?

Kluczowym aspektem dla sądu będzie rozpoznanie historii dłużnika. Więc z tego powodu ten punkt we wniosku powinien być wypełniony przede wszystkim szczerze i rzetelnie, ponieważ będzie miał on duży wpływ na decyzję w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Osoba zadłużona powinna położyć duży nacisk na to, aby wskazać, że jej niewypłacalność nie jest skutkiem działań celowych i powstała ona z jego niezawinionego działania. Wskazane jest, także żeby podkreślić  i wykazać dobrą wolę dłużnika w podejmowaniu prób spłaty aktualnego zadłużenia. Z formalnych elementów wniosek powienien zawierać dane wszystkich wierzycieli, wysokość zadłużenia oraz datę jego zapadalności. Dodatkowo powinien zostać załączony całkowity wykaz majątku oraz lista zabezpieczeń ustawionych na tym majątku.

Plan spłaty - co to jest i na czym polega?

W dużym skrócie plan spłaty jest to ustalony przez sąd w drodze postanowienia plan spłaty zobowiązań upadłego wobec jego wierzycieli. Jest on kolejnym etapem całego postępowania, po ogłoszeniu przez sąd upadłości. Zazwyczaj zakłada on, że osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką maksymalnie przez 36 miesięcy będzie wnosiła opłaty na rzecz swoich wierzycieli. Jednak w wyjątkowych sytuacjach istnieje szansa, że sąd może stwierdzić, że konsument nie ma możliwości jakiejkolwiek spłaty i może umorzyć wszystkie jego długi. Wydanie przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej skutkuje umorzeniem wszystkich postępowań egzekucyjnch.