Ile komornik może zabrać z emerytury?

 Egzekucja z emerytury to najpowszechniejszy sposób ściągania długów. Od 2018 roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej (z 2000 zł do 2100 zł) rosną związane z nim różne zobowiązania, na przykład kwoty wolne od potrąceń. Ze świadczenia emerytalnego oraz z wynagrodzenia za pracę wciąż mogą być potrącane długi oraz pozostałe zobowiązania pieniężne.

Kwota wolna od zajęcia emerytury

Kwota wolna od zajęcia przez komornika to prawdziwa oraz legalnie określona suma pieniędzy, którą komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika. Na wysokość owej kwoty nie ma wpływu ilość egzekucji komorniczych, ani wielkość zadłużenia konkretnej osoby. Komornik może od dłużnika wycisnąć środki pochodzące z emerytury, lecz nie całość. Reguły działania komorniczego nie zmieniły się - kwota wolna od potrąceń wciąż uzależniona jest od wielkości emerytury minimalnej. Wcześniej komornik musiał zostawić dłużnikowi 50% kwoty najniższej emerytury oraz renty, i od pewnego czasu komornika obowiązuje konieczność pozostawienia dłużnikowi co najmniej kwoty równej 75% minimalnej emerytury. W 2018 roku emerytura minimalna wynosi 1000 zł brutto (853,84 zł netto), i więc komornik musi zostawić na koncie dłużnika 640,38 zł (75% kwoty netto).

Jaki procent emerytury może wziąć komornik?


Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oznacza limity zajęć komorniczych. Separuje je we współzależności od typu dochodzonego świadczenia oraz tak w wypadku następujących zobowiązań będzie to:

60% miesięcznego świadczenia, jeżeli egzekwowanym są alimenty, jakie są potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie uzyskanego przez niego tytułu wykonawczego
65% comiesięcznego świadczenia w celu spełnienia roszczeń z tytułu opłaty za pobyt osób upoważnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych albo zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
25% miesięcznego świadczenia, jeśli będziemy egzekwować pozostałe opłaty na podstawie tytułu wykonawczego np. opłaty za pralkę, telewizor
Egzekwowana kwota zostaje potrącona od świadczenia emerytalnego brutto, przed otrzymaniem w konkretnym miesiącu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Następnym ograniczeniem egzekucji jest wprowadzenie w art. 141 ust. 1 kwoty wolnej od egzekucji oraz potrąceń. Nie może być ona objęta zajęciem oraz musi zostać do dyspozycji emeryta lub rencisty po zakończeniu potrąceń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota ta generalnie jest równa odpowiednio ilości sumy najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy albo najmniejszej emerytury.

Emerytura a kwota wolna od zajęcia


Tak jak w wypadku egzekucji komorniczej z wynagrodzenia za pracę, tak w wypadku egzekucji z emerytury jest kwota minimalna od zajęcia. Gdy już jest się dłużnikiem, dobrze jest o tym pamiętać. Kwota wolna od zajęcia jest określona odgórnie. Przez stosowne akty prawne oraz tworzy określoną sumę zasobów pieniężnych na koncie dłużnika, jakiej komornik nie może zająć w ramach egzekucji. Dzięki temu legislator chce zagwarantować dłużnikowi choćby niewielką ilość środków pieniężnych, jakie będą mu niezbędne w normalnym życiu. W wypadku emerytury jest to tym ważniejsze, iż nie każdy emeryt może albo chce rozpocząć kolejną pracę. Dodatkowo w wypadku posiadania egzekucji komorniczej nad sobą pieniądze z innego źródła aniżeli emerytura, stanowiące nadwyżkę finansową, byłyby zajmowane przez komornika.

Ile komornik ma zostawić emerytowi?


Posiadanie jakichkolwiek zasobów pieniężnych jest bardzo istotne. Dłużnik, szczególnie wiekowy jaki zostałby bez niczego bardzo szybko może spotkać w pętlę zadłużenia finansowego. Komornik jest zobowiązany zostawić mu na koncie określoną ilość. Ta kwota jest nie do ruszenia oraz ma stanowić szansę przetrwania następnych dni. Jest to 75% minimalnej emerytury, gdy jest większa, wówczas nadwyżki zostaną przejęte przez komornika na rzecz spłaty zadłużenia. Gdy minimalna emerytura będzie wzrastać, tak jak wzrasta płaca minimalna, w takiej sytuacji suma będąca na koncie emeryta będzie zmieniać się odpowiednio. W wypadku kwoty wolnej od zajęcia ważne jest, iż na jej wielkość nie oddziałuje w żaden sposób zobowiązanie ani ilość egzekucji które wykonywane są w stosunku do dłużnika.