Czy windykator może dzwonić do pracy?

Według danych statystycznych blisko 34% Polaków ma problem z terminowym regulowaniem należności. Ponad połowa osób należących do tej grupy miała do czynienia z windykatorem i określa to doświadczenie jako nieprzyjemne. Negatywna opinia jaka panuje wśród dłużników często ma związek z działaniami, jakie podejmują firmy windykacyjne w celu ściągnięcia należności, lecz co tak naprawdę może windykator?

Windykator a komornik

 Okazuje się, że wiele osób myli pojęcie windykacji z pojęciem egzekucji komorniczej, tymczasem różnice między obydwoma zagadnieniami są ogromne. Windykator nie ma nic wspólnego z komornikiem, a jego uprawnienia są nieporównywalnie mniejsze. Zadaniem firmy windykacyjnej reprezentującej wierzyciela jest ściągnięcie długu, jednak w świetle obowiązujących regulacji, proces windykacji powinien toczyć się polubownie. W sporze między dłużnikiem a wierzycielem, uprawnienia windykatora są pokrewne do uprawnień wierzyciela i powinien on pełnić funkcję mediatora, tak by rozstrzygnąć sporną kwestię w sposób zadowalający obie strony. Praktyka potrafi wyglądać zupełnie inaczej. Warto pamiętać, że firmy windykacyjne działają w kategoriach zarobkowych i dla osiągnięcia zysku potrafią przekraczać granice własnych kompetencji. 

Jakie są uprawnienia windykatora i czy może on dzwonić do pracy?

Proces windykacji zaczyna się od wysłania dłużnikowi monitu czyli wezwania do zapłaty zaległości. Firma windykacyjna musi podać tytuł z jakiego jest uprawniona do żądania zapłaty zadłużenia, wysokość zadłużenia i jego podstawę prawną oraz termin zapłaty i rachunek bankowy, na jaki ma wpłynąć należność. Uprawnienia windykatora dopuszczają wszelkie formy kontaktu (osobisty, listowy, telefoniczny, sms-owy oraz mailowy). Firma ściągająca długi może dzwonić do dłużnika, gdy ten jest w pracy, jednakże prawo zabrania informowania o zadłużeniu osób trzecich takich jak szef czy współpracownicy. Dopuszczalne są więc tylko bezpośrednie rozmowy z samym zainteresowanym. Telefony do przełożonych, bądź innych osób z otoczenia dłużnika są całkowicie zabronione. Warto jednak, jak najszybciej podjąć rozmowy co do rozwiązania problemu ze spłatą należności. Na ogół firmy windykacyjne rozkładają zaległą sumę na raty, tak by spłata była w pełni możliwa dla dłużnika. Unikanie rozmów i odkładanie załatwienia sprawy na później nie rozwiąże problemu. 

Przekroczenie uprawnień windykatora

Dłużnik w starciu z windykatorem posiada szereg praw, których bardzo często sam nie jest świadom. Brak wiedzy co do uprawnień windykacyjnych stawia go na z góry przegranej pozycji, szczególnie jeżeli do gry wkracza nieuczciwa firma windykacyjna. Zabronione są następujące działania:

  • wejście do mieszkania i spisywanie majątku bez zgody dłużnika;
  • rozmowy i udzielanie informacji o zadłużeniu osobom trzecim (np. sąsiedzi);
  • przekazywanie informacji w miejscu pracy dłużnika, kontakt oraz informowanie przełożonych;
  • wywieszanie informacji o zadłużeniu w miejscach publicznych takich jak chociażby klatka schodowa;
  • udzielanie dłużnikowi nieprawdziwych informacji co do konsekwencji niespłacenia należności;
  • zajmowanie majątku.

Szczególna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy działania windykatora noszą znamiona przestępstwa. Najczęściej chodzi o uporczywe nękanie telefonami, nachodzenie dłużnika, wzbudzanie poczucia zagrożenia, podszywanie się pod komornika i próby zajęcia majątku. W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić organy ścigania. Instytucją mogącą pomóc w walce z nieuczciwą firmą windykacyjną jest także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Co jeśli windykacja nie przyniesie skutku?

Jeżeli windykacja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ostatnim krokiem jest egzekucja komornicza. Komornik to funkcjonariusz publiczny przy sądzie rejonowym i to do niego należy wszczęcie egzekucji po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Komornikowi przysługują znacznie szersze kompetencje i uprawnienia niż windykatorowi. Może on zasięgać informacji od innych organów lub doprowadzić do przymusowego otwarcia drzwi i przeszukania pomieszczeń, a ostatecznie przeprowadzić licytację komorniczą.