Ile komornik może zabrać z umowy zlecenie?

Komornik to funkcjonariusz publiczny pracujący przy sądzie rejonowym, dlatego musi on stosować się do zapisów w kodeksie. Umowy cywilnoprawne jak umowa zlecenie reguluje Kodeks postępowania cywilnego, a nie Kodeks pracy, zatem mamy tu do czynienia z innymi potrąceniami. Chyba, że umowa zlecenie jest jedynym źródłem dochodu danej osoby, wtedy może być traktowana zgodnie z zapisami w Kodeksie pracy. 

Podstawa prawna - umowa zlecenie a komornik

Umowy cywilnoprawne zwykle nie są korzystne dla osób na nie zatrudnionych. Brak opłacania składem albo opłacanie tylko bardzo podstawowych, niższe zarobki, brak ciągłości umowy i do tego możliwość zabrania przez komornika całej zarobionej na umowę zlecenie kwoty. Zarówno w Kodeksie postępowania cywilnego jak i w Kodeksie cywilnym nie ma żadnego zapisu ograniczającego prowadzenie egzekucji komorniczej właśnie z tytułu dochodu na umowę zlecenie. Nie ma też zapisu o kwotach wolnych od egzekucji albo wyłączeń. Oznacza to, że w praktyce komornik może zabrać cały dochód z tytułu umowy zlecenie. Chyba, że jest ona jedynym lub podstawowym źródłem utrzymania dłużnika. Wtedy taka umowa podlega zasadom egzekucji komorniczej jak umowa o pracę. Tutaj podstawą prawną jest artykuł 87 Kodeksu Pracy. Zapisane są w nim kolejność potrąceń, kwoty potrąceń, kwoty zwolnień od potrąceń itd.

Zatem jednorazowe wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej w świetle przepisów zapisanych w Kodeksie pracy nie jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy, ale jeśli jest powtarzalne i jest jedynym dochodem dłużnika to może być podciągnięte pod definicję wynagrodzenia za pracę. Jak to rozróżnić?

Umowa zlecenie jako wynagrodzenie

Tak naprawdę trzeba samemu udowodnić, że naszym jedynym dochodem są pieniądze z umowy zlecenie i że od dłuższego czasu co miesiąc podpisujemy taką umowę z tą samą firmą, co oznacza ciągłość i powtarzalność. Niektóre umowy zlecenie wystawiane są na okres dłuższy niż jeden miesiąc albo nawet wystawiane są jako umowy bezterminowe. Wtedy jeszcze łatwiej jest udowodnić powtarzalność takiej umowy i otrzymywanego wynagrodzenia.

W takiej sytuacji komornik dokonując potrąceń musi stosować się do zasad zapisanych w artykule 833 paragraf 2 Kodeksu Postępowania cywilnego oraz zapisanym ograniczeniom w artykule 829 punkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. A także zastosowanie maja tu przepisy z artykułu 87 Kodeksu pracy, które mówią między innymi o kwocie wolnej od potrąceń w wysokości ustanowionego minimalnego wynagrodzenia. A także o tym, że komornik może zabrać do 50% wynagrodzenia, w wypadku długów niealimentacyjnych.

Ile komornik może potrącić z umowy zlecenie?

Można powiedzieć wprost, że jeśli umowa zlecenie nie zostanie potraktowana z definicji umowy o pracę to komornik ma prawo zająć całą otrzymaną kwotę z tytułu tej umowy. Gdy umowa zlecenie zostanie potraktowana jako umowa o pracę to komornik po pierwsze musi zostawić kwotę wolną o potrącenia w wysokości aktualnej minimalnej krajowej pensji tj. 1530 złotych netto miesięcznie na 2018 rok, a po drugie może zająć do 50% wynagrodzenia, gdy pensja jest wyższa od kwoty minimalnej. Warto wiedzieć, że komornik może zająć kwotę powyżej 1530 złotych netto i nawet jeśli zarabiamy dużo więcej, to ta kwota każdego miesiąca pozostanie wolna od zajęcia.

Jak udowodnić, że umowa zlecenie powinna być traktowana jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę?

Komornik jako urzędnik państwowy kieruje się wyrokiem sądu. Do sądu dłużnika pozywa wierzyciel, który sam wyznacza co będzie zawarte w tytule egzekucyjnym. Jeśli poda, że chce ściągnąć należność z umowy zlecenie dłużnika to nikt, ani sąd ani komornik nie sprawdza czy ta umowa jest jedynym źródłem utrzymania dłużnika.

To dłużnik, jeśli komornik niesłusznie zajmie wynagrodzenie z tytułu ciągłej umowy zlecenie musi skontaktować się z komornikiem i przedstawić mu umowę oraz dowody, że to jest jego jedyne źródło utrzymania. Trzeba napisać oświadczenie dla komornika, że umowa cywilnoprawna, w tym wypadku umowa zlecenie jest jedynym i powtarzalnym źródłem dochodu. Komornik po zapoznaniu się z oświadczeniem i stanem faktycznym umowy powinien dopełnić swoich obowiązków i odblokować zablokowane środki oraz dokonać zajęcia wedle przepisów jak do wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.