Czy komornik może zająć najniższą krajową?

Czy komornik może zająć najniższą krajową?


To pytanie, jakie stawia sobie obecnie dużo osób borykających się z kłopotami finansowymi. Dzieje się tak dlatego, iż duża liczbę ludzi czynnych na rynku pracy zarabia 1460 złotych netto. Na szczęście osoby te nie muszą obawiać się tego, iż ich wypłata zostanie obniżona przez komornika. Według aktualnych przepisów prawnych, całkowita kwota wolna jest od zajęć komorniczych. Zasada ta obowiązuje wszystkich, na jakich ciąży przymus spłaty długu, pożyczki lub tzw. chwilówki. Trochę odmiennie wygląda sytuacja tychże osób, jakie muszą płacić alimenty na rzecz byłego współmałżonka albo dzieci. W wypadku tychże zobowiązań urzędnik ma prawo zająć kwotę 876 złotych, więc równoważność 60 procent całkowitego wynagrodzenia. Najistotniejsze jest jednakże to, iż osoby wolne od tego obowiązku mogą być spokojne. One zachowają całą swoją wypłatę, ponieważ taki zapis przygotowany został przez legislatora. jakiej większa owej, jaka Kilka lat temu środki zabezpieczone przed ingerencją komornika wynosiły niecałe 1336 złotych netto.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - skuteczny i szybki sposób dochodzenia roszczeń

Postępowanie upominawcze umożliwia szybsze dochodzenie roszczeń, niż ma to miejsce podczas rozpatrywania sprawy przez sąd w trybie zwykłym. Zapewnia wierzycielowi krótki czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sporu z uwagi na ograniczony termin wniesienia sprzeciwu przez dłużnika. Obok postępowania nakazowego jest najskuteczniejszym sposobem odzyskiwania wierzytelności przed sądem.

Postępowanie upominawcze – ogólna charakterystyka

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje szereg uproszczeń, które mają ułatwić dłużnikowi dochodzenie jego roszczeń w postępowaniu upominawczym. Rozpoznanie sprawy w tym trybie odbywa się bez udziału stron. Sąd wydaje nakaz na podstawie dołączonych do pozwu dokumentów. Nakaz zapłaty może być wydany, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego - bez względu na wysokość świadczenia i tytuł prawny do niego. W związku z powyższym w postępowaniu upominawczym możemy dochodzić zarówno roszczenia z tytułu umowy o pracę (np. nieuregulowanej zapłaty za godziny nadliczbowe), czy też umowy cywilnoprawnej (np. zapłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia). Jeśli sąd uzna, że tylko niektóre roszczenia kwalifikują się do rozpoznania w tym trybie, wyłączy pozostałe do rozpoznania w trybie zwykłym. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym jest orzeczeniem sądowym i stosuje się do niego przepisy o prawomocności wyroków.

Co może windykator chwilówki?

 Decyzja o zaciągnięciu pożyczki zawsze powinna wiązać się z przekalkulowaniem rzeczywistych kosztów i upewnieniem się, czy jesteśmy w stanie terminowo spłacić zaciągnięty dług. Należy pamiętać, że każde opóźnienie w spłacie chwilówki to kolejne koszty, które również trzeba będzie ponieść. Jeśli opóźnienie jest długotrwałe narażamy się na proces windykacyjny. Za wszelką cenę, trzeba uniknąć postępowania windykacyjnego, ponieważ zazwyczaj jest to proces długi i skomplikowany i bardzo stresujący. Jak przebiega windykacja chwilówki, czego się spodziewać?

Czy windykator może dzwonić do pracy?

Według danych statystycznych blisko 34% Polaków ma problem z terminowym regulowaniem należności. Ponad połowa osób należących do tej grupy miała do czynienia z windykatorem i określa to doświadczenie jako nieprzyjemne. Negatywna opinia jaka panuje wśród dłużników często ma związek z działaniami, jakie podejmują firmy windykacyjne w celu ściągnięcia należności, lecz co tak naprawdę może windykator?

Windykator a komornik

 Okazuje się, że wiele osób myli pojęcie windykacji z pojęciem egzekucji komorniczej, tymczasem różnice między obydwoma zagadnieniami są ogromne. Windykator nie ma nic wspólnego z komornikiem, a jego uprawnienia są nieporównywalnie mniejsze. Zadaniem firmy windykacyjnej reprezentującej wierzyciela jest ściągnięcie długu, jednak w świetle obowiązujących regulacji, proces windykacji powinien toczyć się polubownie. W sporze między dłużnikiem a wierzycielem, uprawnienia windykatora są pokrewne do uprawnień wierzyciela i powinien on pełnić funkcję mediatora, tak by rozstrzygnąć sporną kwestię w sposób zadowalający obie strony. Praktyka potrafi wyglądać zupełnie inaczej. Warto pamiętać, że firmy windykacyjne działają w kategoriach zarobkowych i dla osiągnięcia zysku potrafią przekraczać granice własnych kompetencji. 

Przedawnienie długu u komornika

Przedawnienie długu u komornika to popularny przedmiot dociekań: czy komornicy mogą w ogóle egzekwować przedawniony dług? Niestety, jest to możliwe. Z analizy wynika, iż kancelarie komornicze uginają się od przedawnionych długów. Można jednakże temu zapobiec – pomimo iż gdy wierzyciel jedynie złoży wniosek egzekucyjny z tytułem wykonawczym, komornik jest zobligowany do wszczęcia egzekucji. Należy nadmienić, iż komornicy nie są upoważniani do oceny zasadności lub wymagalności obowiązku, gdy tenże został objęty tytułem wykonawczym. Komornikowi nic więc do tego, czy dług, jaki egzekwuje, jest przedawniony, lub też nie.

Publish modules to the "offcanvs" position.